Regulamin

1. Definicje:

 • Strona internetowa – strona internetowa najlepszybiznes.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin, opublikowany na stronie internetowej
 • Administrator danych osobowych/Autor Strony internetowej/Usługodawca – Global Information Ltd. Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH96960, Marshall Islands
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uzyskująca dostęp do Strony internetowej i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej przez Usługodawcę
 • Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych. Za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawca świadczy następujące Usługi: komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej, umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Strony internetowej , umożliwianie dodawania komentarzy na Stronie internetowej , umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Strony internetowej i otrzymywaniu w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Stronie internetowej .

2. Postanowienia ogólne:

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony internetowej umieszczonego pod adresem https://najlepszybiznes.pl
 • Regulamin szczegółowo określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Strony internetowej
 • Dostęp do Strony internetowej jest darmowy i otwarty dla każdego, kto ma możliwość połączenia z siecią Internet
 • Korzystanie z Strony internetowej przez Usługobiorców odbywa się poprzez przeglądanie materiałów dostępnych na stronie w formie artykułów, zdjęć, grafik, wpisów, wideo, dodawanie komentarzy oraz ich wyświetlanie oraz zadawanie pytań związanych z tematyką Strony internetowej poprzez dostępne formularze kontaktowe
 • Wszelkie materiały, które powstają na Stronie internetowej są ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Strony internetowej , w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do przydatności materiałów umieszczonych na Stronie internetowej
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Strony internetowej lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Strony internetowej . Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Strony internetowej, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych na Stronie internetowej , ponosi Usługobiorca korzystający z usług Strony internetowej
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe wskutek korzystania z Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem, lub niniejszym Regulaminem oraz za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkowników danych oraz informacji z Strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

3. Warunki korzystania z Strony internetowej:

 • Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część. Rozpoczęcie korzystania z Strony internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu
 • Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Strony internetowej
 • Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej najlepszybiznes.pl, w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
 • Korzystanie z Strony internetowej przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne
 • W celu prawidłowego korzystania z Strony internetowej Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem z wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlanie stron internetowych oraz mającym połączenie z Internetem, przeglądarką internetową, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5, oprogramowaniem typu Java z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz przeglądarką internetową umożliwiającą obsługę plików cookies
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych na Stronie internetowej danych osobowych do celów marketingowych
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania: bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego, bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Strony internetowej, bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Strony internetowej i konfiguracji serwera, podejmowania prób na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Strony internetowej Uługobiorcom lub Usługodawcy, podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy, podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Strony internetowej lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Strona internetowa
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

4. Ochrona danych osobowych:

 • Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności i RODO, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem: https://najlepszybiznes.pl
 • Serwis internetowy w celu prawidłowego świadczenia usług oraz w celu zapewnienia zgodności działania Strony internetowej z obowiązującym prawem gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach oraz wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

5. Prawa i obowiązki Stron:

 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Jednak zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Strony internetowej
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Strony internetowej na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych ze Stroną internetową, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych na Stronie internetowej w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Strony internetowej
 • Korzystających z Strony internetowej Użytkowników obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzeganie zasad Netykiety

6. Warunki zamieszczania komentarzy na Stronie internetowej i komunikacji za pomocą formularza kontaktowego:

 • Strona internetowa umożliwia komunikację z właścicielem za pomocą formularza kontaktowego oraz umożliwia Usługobiorcom komentowanie artykułów dostępnych na Stronie internetowej
 • Strona internetowa udostępnia w tym celu dane w postaci adresu e-mail oraz imienia Usługobiorcy, które będą przetwarzane zgodnie z “https://najlepszybiznes.pl/rodo“, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu
 • Strona internetowa jest otwarta na komentarze, z zastrzeżeniem, że nie naruszają one zasad przedstawionych w dalszej części Regulaminu
 • Usługobiorcy Strony internetowej zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów z zakresu norm moralnych, kulturowych i społecznych
 • Komentarze na Stronie internetowej można dodawać poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól znajdujących się poniżej komentowanego artykułu
 • Zabrania się umieszczania na Stronie internetowej treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich
 • Zabrania się publikowania treści zawierających wulgaryzmy, a osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Stronie internetowej. Za wulgaryzmy uznawane są: wszelkie słowa powszechnie postrzegane, jako obraźliwe, niezależnie od języka, w jakim zostały one zamieszczone oraz zakropkowania, czy wulgaryzmy oznaczone gwiazdkami lub ciągiem znaków oraz słowa znajdujące się w powszechnym użyciu, które zastosowane w określonym kontekście, nabierają charakteru nacechowanych negatywnie
 • Zabrania się umieszczania na Stronie internetowej materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację
 • Dyskusja powinna odbywać się na zasadzie wymiany uwag na temat faktów i opinii dotyczących zagadnień poruszanych w komentowanym artykule. Zabronione są wszelkie uwagi osobiste pod adresem innych komentujących. Osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Stronie internetowej
 • Zabrania się umieszczania na Stronie internetowej treści pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści
 • Zabrania się umieszczania na Stronie internetowej skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały
 • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do niepublikowania następujących typów komentarzy (jednocześnie osoby publikujące tego typu komentarze mogą otrzymać dożywotnią blokadę komentowania na Stronie internetowej): zawierających linki do innych stron, komentarzy będących spamem (np. ogłoszenia reklamowe i inne treści niezwiązane z tematyką Strony internetowej i konkretnego artykułu) oraz komentarzy łamiących w inny sposób zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz zasady współżycia społecznego.

7. Prawa autorskie:

 • Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Stronie internetowej przysługują Właścicielowi Strony internetowej. Jeśli chcesz posługiwać się (kopiować i publikować) treści z Strony internetowej pamiętaj, aby używać cytatu i wskazywać Autora Strony internetowej oraz link do Strony internetowej jako źródło
 • Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy oraz wszystkie inne utwory Autor nie udziela licencji i zastrzega, co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej)
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Stronie internetowej bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym na Stronie internetowej
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

8. Postanowienia końcowe:

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorców
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji
 • Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Strony internetowej można kierować na adres e-mail: [email protected].